:

TetraPond AlgoFin ., -
1
1122
250
424
3
3210
500
821
: 0
TetraPond AlgoRem
1
1107
250
484
3
3210
500
897
: 0
TetraPond AquaSafe ,
250
372
500
672
: 0
TetraPond Colour Sticks ()
10
1610
1
266
4
686
: 0
TetraPond CrystalWater
1
1465
250
432
3
3552
500
779
: 0
TetraPond Koi Color&Grouth Sticks ()
1
415
4
1252
: 0
TetraPond Koi Sticks , ()
10
1278
1
255
4
797
50
5212
: 0
?
10-00 20-00 .